Unsupported Browser Detected

Internet Explorer lacks support for the features of this website. For the best experience, please use a modern browser such as Chrome, Firefox, or Edge.

Guide for Checking Double-Cover Turtle Excluder Device Opening (Vietnamese)

July 26, 2019

Bản Chỉ-Dẫn việc Kiểm-Xoát Lổ-Thoát cho Bộ-Phận Lộc-Rùa có Vành-Nắp-Ɖôi.

Bản Chỉ-Dẫn việc Kiểm-Xoát Lổ-Thoát cho Bộ-Phận Lộc-Rùa có Vành-Nắp-Ɖôi.

Bản văn-kiện nầy cung-cấp những chỉ-dẫn cho cách-thức đo của vành-nắp và lổ-thoát rộng 71-IN và lỗ-thoat với vành-nắp-đôi cho bộ-phận Lộc-Rùa khung-nhôm TEDs. Ngoại-trừ khi có-ghi, tức-cả những kich-thước đều được đưa are bằng đơn-vị IN và ap-dụng khi căn mảnh-lưới ra. Những sự yêu-cầu của qui-luật thưc-sự theo đơn-vị IN chứ không theo số lổ-lưới. Những chỉ-dẫn nầy được tôm-lượt trong qui-lật số 50C.F.R.223.207 (a) (7) (ii) ©, 223.207 (d) (2) (ii) và 223.207 (d) (3) (iii). Bổn-pận của các chũ -tàu và các ngư-nhân điều-hành trên-tàu sử-dụng những chỉ-dẫn nầy để bảo- đảm các bộ-phận-Lộc-Rùa (TEDs) đáp-ứng với tất-cả những sự yêu-cẩu trong qui-luật.

Ty Ngư-Nghiệp Quốc-Gia

Công-Nghệ Thiết-Bị Lộc-Rùa (TED)

P.O. Box 1207, Pascagoula, Mississippi 39568-1207

ĐT: 228-762-4591

 

NOAA Fisheries

TED Technology Transfer Program

P.O. Box 1207 Pascagoula, Mississippi 39568-1207

PH: (228) 762-4591

Last updated by Southeast Fisheries Science Center on 08/06/2020