Skip to main content
Unsupported Browser Detected

Internet Explorer lacks support for the features of this website. For the best experience, please use a modern browser such as Chrome, Firefox, or Edge.

Ngư Nghiệp NOAA đã công bố bản dự thảo đầu tiênChiến Lược Công Bằng và Công Lý Môi Trường

August 02, 2022

FB22-049: Southeast Fishery Bulletin; For more information, contact: Heather Blough: (727) 304-0131, heather.blough@noaa.gov

Ngư Nghiệp NOAA đã công bố bản dự thảo đầu tiên Equity and Environmental Justice Strategy (Chiến Lược Công Bằng và Công Lý Môi Trường), được công khai để lấy ý kiến công chúng đến hết ngày 31 tháng 8. Chúng tôi hy vọng được nghe trực tiếp từ tất cả mọi người trên toàn quốc về chiến lược, bao gồm cả thông qua bình luận công khai trực tuyến và tại các hội thảo trực tuyến. Biểu mẫu để nhận xét trực tuyến và ngày và giờ cho hội thảo trên web được liệt kê trên trang web của chúng tôi.

Dự thảo chiến lược quốc gia này mô tả con đường mà Ngư Nghiệp NOAA sẽ thực hiện để kết hợp công bằng và công lý môi trường vào các dịch vụ quan trọng mà chúng tôi cung cấp cho tất cả các bên liên quan. Các mục tiêu của chúng tôi trong chiến lược là: (1) xác định ưu tiên, đối xử công bằng và sự tham gia có ý nghĩa của các cộng đồng chưa được phục vụ; (2) cung cấp dịch vụ cung cấp công bằng; và (3) ưu tiên công bằng và công lý môi trường trong công việc được giao cũng như sứ mệnh của chúng tôi.

Ngư Nghiệp NOAA có kế hoạch hoàn thành các mục tiêu của chúng tôi bằng cách cung cấp một môi trường trao quyền trong cơ quan để hỗ trợ nhiều phương pháp tiếp cận công bằng và công lý môi trường; kết hợp công bằng và công lý môi trường trong các chính sách cũng như kế hoạch của cơ quan; đạt được sự công bằng trong nghiên cứu đồng thời nghiên cứu sự công bằng; tăng cường sự gắn kết; phân phối lợi ích một cách công bằng; và thúc đẩy quản trị toàn diện.

Bằng cách tập trung vào các mục tiêu và mục tiêu này, Ngư Nghiệp NOAA sẽ cung cấp sự quản lý công bằng hơn đối với các nguồn tài nguyên đại dương của quốc gia cũng như môi trường sống của chúng.

Chúng tôi quan tâm đến phản hồi về chiến lược dự thảo của chúng tôi và đã đính kèm phiên bản đã dịch của bản tóm tắt điều hành vào email này. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào, và chúng tôi hy vọng sẽ sớm nhận được phản hồi từ quý vị.

 

Please see FB22-027 for English.

Last updated by Southeast Regional Office on August 16, 2022