Skip to main content
Unsupported Browser Detected

Internet Explorer lacks support for the features of this website. For the best experience, please use a modern browser such as Chrome, Firefox, or Edge.

Ty Ngư-Nghiệp NOAA Thông Báo Những Thay Đổi trong Chương Trình Sổ Nhật Ký Điện Tử Di Động cho Chủ-Nhân có Giấy phép Tạm-Hoãn Đánh Tôm ở Vịnh Mể-Tây-Cơ

June 04, 2021

FB21-036: Liên Lạc: Rebecca Smith, rebecca.smith@noaa.gov Trung Tâm Khoa Học Ngư-Nghiệp Miền Đông Nam

Thông Điệp Chính:

 

Ty Ngư-Nghiệp NOAA đang thực hiện việc cải thiện chất lượng dữ liệu đang sử dụng cho ngành đánh tôm ở Vịnh Mể-Tây-Cơ. Bản thông tin này cung cấp điều tổng quát cho những vị có giấy phép đánh tôm liên bang về những thay đổi mới đang được thưc hiện với Chương Trình Sổ Nhật Ký Điện Tử Di Động.

Với dữ liệu phù hợp và hiện tại để Hội Đồng Quản Lý Ngư-Nghiệp Vịnh Mể-Tây-Cơ và Ty Ngư-Nghiệp NOAA có thể thực hiện sự quản lý ngư-nghiệp kịp thời. Kể từ khi thực hiện lệnh tạm-hoãn cung cắp giấy phép đánh Tôm vào năm 2007, Trung Tâm Khoa Học Ngư-Nghiệp Miền Đông Nam thuộc Ty Ngư-Nghiệp NOAA tiếp tục thu thập dữ liệu cần thiết chiếu theo những quy luật đánh bắt tôm cá.

 

Có Gì Mới đối với Chương Trình Sổ Nhật Ký Điện Tử Di Động (cELB) cho Giấy Phép Đánh Tôm (SPGM) trong Vịnh Mể-Tây-Cơ:

 

 • Vào tháng 11 năm 2020, Ty Ngư-Nghiệp NOAA đã thông báo cho những vị tham gia chương trình Sổ Nhật Ký Điện Tử Di Động rằng kỷ thuật di động 3G sẽ không còn khả dụng kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thông báo này yêu cầu những vị tham gia trong chương này tiếp tục cho các hệ-thống hoạt động trên tàu khi đánh tôm.  Những dữ liệu đó sẽ không chuyển giao qua kỷ thuật điện tử di động, tuy nhiên, hệ-thống này sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu cho đến khi Ty Ngư-Nghiệp NOAA có thể trực tiếp thu lấy dữ liệu. Lưu ý rằng những người tham gia yêu cầu buột phải tiếp tục cho các hệ-thống hoạt động trên tàu trong khi đánh tôm-cá.
 
 • Trong vài tuần tới, Ty Ngư-Nghiệp NOAA sẽ cung cấp thẻ SD để thay đổi cho mỗi hệ thống cho những người được chọn tham gia trong chương trình này và hiện đang có hệ- thống này đặc trên tàu liên quan đến giấy phép đánh tôm trong Vịnh Mể-Tây-Cơ.
 • Những người được chọn tham gia trương trình này sẽ nhận một lá thư kèm theo hướng dẫn chi tiết từng bước, một thẻ SD mới để thay đổi cho hệ-thống Sổ Nhật Ký Điện Tử Di Động và một phong bì bưu phí đã có-sẵn để gửi thẻ SD cũ đã sử dụng đến Ty Ngư- Nghiệp NOAA Văn Phòng Thí Nghiệm tại Galveston để họ phân tích dữ liệu.

 

Trong khi Ty Ngư-Nghiệp NOAA khám xét những biện-pháp khác để thay thế các hệ-thống 3G hiện tại, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi và yêu cầu bạn thay đổi thẻ SD củ và đặt vào thẻ mới. Việc thay đổi các thẻ SD để chủ giấy phép cơ-họi tuân thủ theo sự yêu cầu báo cáo trong SPGM liên quan đến Chương Trình này. Thông tin và các dữ liệu thu thập được trong thẻ SD được gửi lại cho Ty Ngư-Nghiệp NOAA để chúng tôi có thể xác định xem hệ-thống của bạn có hoạt động bình thường hay không hoặc bạn cần thay đổi cây ăng-ten hoặc một hệ-thống mới.

 

Cảm ơn bạn với những nỗ lực đã hợp tác trước đây và trong tương lai để thu thập dữ liệu này. Thông tin này rất quan trọng cho sự quản lý ngư-nghiệp kịp thời và nhanh chóng hơn. Tất cả thông tin cá nhân sẽ được xử lý bảo mật nghiêm ngặt. Các bộ sưu tập dữ liệu này được yêu cầu bởi quy luật thống nhất để thực hiện những quyết định trong dự-luật Tu Chỉnh Án 13 của Kế Hoạch Quản Lý Ngư-Nghiệp cho nghề đánh bắt tôm ở Vịnh Mể-Tây-Cơ.


Đăng Ký Thông Báo Nhắn Tin Văn Bản - Tìm Hiểu Về Những Vùng Đánh Bắt Tôm-Cá Bị- Đống Và Được Mở Lập Tức

 

Chương trình Thông Báo Nhắn Tin Văn Bản của NOAA bạn có thể nhận những thông báo quan trọng liên quan đến ngư-nghiệp qua nhắn tin văn bản (SMS). Phí-dụng có thể áp-dụng cho nhắn tin và dữ liệu căn bản. Bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ lúc nào.

 

Những thông báo bằng mà bạn có thể nhận được bao gồm:

 

 • Những vùng đánh bắt tôm-cá bị-đống và được mở vội vàng
 • Bất kỳ những thay đổi quan trọng diễn ra nhanh chóng liên quan đến các quy định về ngư-nghiệp

 

 

Đăng ký một hoặc nhiều thông báo (Anh Ngử):

 

 • Thông Báo Liên Quan Đến Đánh Cá Giải Trí của Vịnh Mể-Tây-Cơ
  • Đánh Chử GULFRECFISH gửi đến số 888777
 • Thông Báo Liên Quan Đến Đánh Cá Thương mại của Vịnh Mể-Tây-Cơ
  • Đánh Chử GULFCOMMFISH gửi đến số 888777
 • Thông Báo Liên Quan Đến Đánh Cá Giải Trí của Niềm Nam Đại Tây Dương
  • Đánh Chử SATLRECFISH gửi đến số 888777
 
 • Thông Báo Liên Quan Đến Đánh Cá Thương mại của Niềm Nam Đại Tây Dương
  • Đánh Chử SATLCOMMFISH gửi đến số 888777
 • Thông Báo Liên Quan Đến Đánh Cá của Vùng Biển Ca-ri-bê
  • Đánh Chử CARIBFISH gửi đến số 888777

 

 

 

https://mlsvc01-prod.s3.amazonaws.com/42752393201/0f0254a9-e282-4863-a3c8-fe28d5fccbe5.jpg  Tham gia với chúng tôi cách mỗi thứ sáu khác trên NOAA Fish Instagram cho Rec Fish Thứ Sáu!

 

 

 

Những Liên Lạc Khác:

Báo Chí:

Kim Amendola, 727-551-5707

Allison Garrett, 727-551-5750

Last updated by Southeast Regional Office on June 10, 2021