Unsupported Browser Detected

Internet Explorer lacks support for the features of this website. For the best experience, please use a modern browser such as Chrome, Firefox, or Edge.

Guide for Checking the 44-inch inshore Turtle Excluder Device Opening (Vietnamese)

July 29, 2019

Bản Chỉ-Dẫn việc Kiểm-Xoát Lổ-Thoát cho Bộ-Phận Lộc-Rùa có Vành-Nắp 44IN.

Bước 1 Đo khoảng-cách từ điểm-cắt của lỗ-thoát dọc-theo bên-hông khung-nhôm của bộ-phận Lộc-Rùa đi-lên đến rìa-trước của lỗ-thoát A đến B. Khi căng-ra kích-thước này được đế-ghị nên bằng 20-IN hoặc dầi/lớn-hơn.

Bước 2 Đo khoảng-cách từ cạnh-cùng của khung lộc-rùa đến khoảng-cách miếng-lưới-thông của vành- nắp C đến D. Kích-thước nầy phải đo từ điểm-giửa của- khung-Loc-Rùa (TED) và không-được quá 24-IN khi thổng (không-cần phải-căn).

Bước 3 Đo khoảng-cách của mảnh-lưới đa khâu-vào khổi-cạnh-cùng của khung TED từ E đến F. Kích-thước nầy phải đo từ điểm-giửa của-khung-Loc-Rùa (TED) và không-được quá 6-IN khi TED được treo thồng.

Bước 4 Đo khoảng-cách dọc-theo cạnh của lỗ-thoát đã-cắt G đến H. Khi căn-ra khoảng-cách- nầy được đề-ghị nên-có kích-thước bầng 56-IN hoặc lớn-hơn. Lưu-y: Kich-thước của khoảng-cách nầy cũng-phải áp-dụng với vành-nàp.

 

Bước 5 Đo khoảng-cách của lỗ-thoát TED 44-IN Khi căn-thẳng chiều-ngang điểu-yêu-cầu cho lô-thoát nên-có kích-thước it-nhất là 44-IN và khi căn-thẳng chiều-dài ít-nhất là 20-IN. Hai khoảng-cách nầy khong-nên đo cùng-lúc.

Những Ống-Gia-Tốc: Nếu điểu tự-chọn sử-đụng ống-gia-tốc với bộ-phận Lộc-Rùa (TED) trên ven-biển (ngoại-trừ tiểu-bang Georgia hoặc South Carolina), khi-căn ống-gia-tốc phải-có kich-thước ích-nhất bề- ngang-bên-trong lỗ-thoát là 44-IN

Bản văn-kiện nầy cung-cấp những chỉ-dẫn cho cách-thức đo của vành-nắp và lổ-thoát rộng 71-IN và lỗ-thoat với vành-nắp-đôi cho bộ-phận Lộc-Rùa khung-nhôm TEDs. Ngoại-trừ khi có-ghi, tức-cả những kich-thước đều được đưa are bằng đơn-vị IN và ap-dụng khi căn mảnh-lưới ra. Những sự yêu-cầu của qui-luật thưc-sự theo đơn-vị IN chứ không theo số lổ-lưới. Những chỉ-dẫn nầy được tôm-lượt trong qui-lật số 50C.F.R.223.207 (a) (7) (ii) ©, 223.207 (d) (2) (ii) và 223.207 (d) (3) (iii). Bổn-pận của các chũ -tàu và các ngư-nhân điều-hành trên-tàu sử-dụng những chỉ-dẫn nầy để bảo- đảm các bộ-phận-Lộc-Rùa (TEDs) đáp-ứng với tất-cả những sự yêu-cẩu trong qui-luật.

Ty Ngư-Nghiệp Quốc-Gia

Công-Nghệ Thiết-Bị Lộc-Rùa (TED)

P.O. Box 1207, Pascagoula, Mississippi 39568-1207

ĐT: 228-762-4591

Last updated by Southeast Fisheries Science Center on 08/06/2020