Skip to main content
Unsupported Browser Detected

Internet Explorer lacks support for the features of this website. For the best experience, please use a modern browser such as Chrome, Firefox, or Edge.

Guide for Checking 71-inch Turtle Excluder Device Opening (Vietnamese)

July 26, 2019

Baûn Chæ-Daãn vieäc Kieåm-Xoaùt Loå-Thoaùt cho Boä-Phaän Loäc-Ruøa coù Vaønh-Naép 71 IN

Baûn Chæ-Daãn vieäc Kieåm-Xoaùt Loå-Thoaùt cho Boä-Phaän Loäc-Ruøa coù Vaønh-Naép 71 IN

Bước 1 Đo khoảng-cách từ điểm-cắt của lỗ-thoát dọc-theo bên-hông khung-nhôm của bộ-phận Lộc-Rùa đi-lên đến rìa-trước của lỗ-thoát A đến B. Khi căng-ra kích-thước này được đế-ghị nên bằng 26-IN hoặc dầi/lớn-hơn.

Bước 2 Đo khoảng-cách từ cạnh-cùng của khung lộc-rùa đến khoảng-cách miếng-lưới-thông của vành- nắp C đến D. Kích-thước nầy phải đo từ điểm-giửa của- khung-Loc-Rùa (TED) và không-được quá 24-IN khi thổng (không-cần phải-căn).

Bước 3 Đo khoảng-cách của mảnh-lưới đa khâu-vào khổi-cạnh-cùng của khung TED từ E đến F. Kích-thước nầy phải đo từ điểm-giửa của-khung-Loc-Rùa (TED) và không- được quá 6-IN khi thồng.

Bước 4: Đo khoảng-cách dọc-theo cạnh của lỗ-thoát đã-cắt G đến H. Khi căn-ra khoảng-cách- nầy phải- có kích-thước bầng 56-IN hoặc lớn-hơn. Lưu-y: Kich-thước của khoảng-cách nầy cũng-phải áp-dụng cho vành-nàp đã-gắn/khâu.

Bước 5: Đo khoảng-cách của lỗ-thoát đã-cắt (bên-trong-vành-nắp) I đến J. Khi căn-ra khoảng-cách - nầy phải- có kích-thước bầng 71- IN hoặc lớn-hơn. Khoảng-cách nầy được -đo bằng đường thẳng nằm-ngang tại cạnh-cùng của lô-thoát.

Những ng-Gia-Tốc: Nếu tự-chọn sử-đung ống-gai-tốc, ống nầy phải có kich- thước tối-thiểu Của đường-thẳng như-sau: Tất cả vung nước ngoài-khơi và ven-bờ-biển của Tiểu-bang Georgia hoặc South Carolina = 71-IN. Tất-cả nhửng vung-ven-biển ngoại-trừ GA và SC = 44-IN.

NOAA Fisheries

 

TED Technology Transfer Program

P.O. Box 1207 Pascagoula, Mississippi 39568-1207

PH: (228) 762-4591

Last updated by Southeast Fisheries Science Center on 07/30/2019